ECL_LOGO

Termíny zkoušek na úrovni B2 angličtina

Termín písemné zkoušky Termín přihlášek do ČAS KANCELÁŘ
26.11.2022 3.11.2022 9:00 B
26.11.2022 3.11.2022 9:00 A
*ústní zkouška kdykoliv 25. 11.- 10. 12. 2022

ZKOUŠKA

Obsah a formu testů pro jazykové zkoušky odborníci stanovili po důkladném zvážení a ověření na speciálních cílových skupinách. Jazyková zkouška ECL hodnotí úroveň verbální a písemné komunikace uchazeče v různých životních či profesních situacích, a to na různých úrovních komplexnosti.

JAZYKOVÉ ÚROVNĚ

Uživatel(ka) rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Uživatel(ka) rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování
v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory
a plány.

Uživatel(ka) dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému
s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Uživatel(ka) rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule
a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické
a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

HODNOCENÍ

U jazykové zkoušky ECL je možné získat v každé z jejich čtyř částí 25, tedy celkem 100 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky musí uchazeč dosáhnout alespoň 40 % maximálního počtu bodů, přičemž musí získat více než 60 % maximálního počtu bodů z ústní části, resp. z písemné části.

Čtení

Úrovně A2 B1 B2 C1
Čas (minuty) 35 35

45

45
Počet úloh 2 2 2

Každá část může

obsahovat více než jeden text.

Počet slov (pouze pro texty a úlohy) Celkem 400-600 Celkem 500-700 Celkem 800-1000 Celkem 1000-1300
Správné odpovědi Celkem: 20 (10 každá část) Celkem: 20 (10 každá část) Celkem: 20 (10 každá část) Celkem: 20 (10 každá část)

Psaní

Úrovně A2 B1 B2 C1
Čas (minuty) 35 40 60 75
Počet úloh 2 2 2 2
Počet slov Celkem 100 (50-50) Celkem 200 (100-100) Celkem 300 (150-150) Celkem 400 (200-200)

Poslech

Úrovně A2 B1 B2 C1
Čas (minuty) ca 15 - 20 ca 20 - 25 ca 25 - 30 ca 30 - 35
Počet úloh 2 2 2 2
Počet slov (pouze nahrávky) Celkem 400-600 Celkem 500-700 Celkem 800-1000 Celkem 1200-1500
Správné odpovědi Celkem: 20
(10 každá část)
Celkem: 20
(10 každá část)
Celkem: 20
(10 každá část)
Celkem: 20
(10 každá část)

POPLATEK ZA ZKOUŠKU:

3550 CZK pro rok 2022

Pro přihlášení nás kontaktujete na info@educan.cz

EDUCAN jazykové centrum

New Czech Education s.r.o. 
IČO: 04250133
Těšnov 1163/5, Praha
Mezírka 775/1, Brno